Województwo Dolnośląskie

Niniejszy program Ruchu Narodowego dla terenu Dolnego Śląska stanowi odpowiedź na długoterminowe wyzwania, jakie stoją przez Narodem Polskim w naszym województwie.
Program bierze pod uwagę fakt, że większość problemów miejscowego społeczeństwa jest następstwem trwającej od dekady antypolskiej polityki władz centralnych oraz władz samorządowych, a jeszcze wcześniej systemu komunistycznego, które to w pełni świadomie doprowadziły Naród do pauperyzacji, niespotykanej w historii emigracji oraz do rozkładu wielu tradycyjnych wartości, które go spajały. Z powyższych względów za priorytetowe uznano działania, które będą nakierunkowane – tam, gdzie jest to możliwe na poziomie samorządowym – na zwalczenie przyczyn zapaści, a nie ich objawów.

1. Działania na rzecz budowy obwodnic miast tranzytowych na Dolnym Śląsku

Ruch Narodowy zapowiada działania mające na celu skłonienie inwestorów publicznych do budowy obwodnic miast tranzytowych, co skutkować będzie ich znacznym odciążeniem przez ruch kołowy oraz poprawą bezpieczeństwa mieszkańców.

2. Ujawnienie operatów szacunkowych oraz audyt transakcji, gdzie przedmiotem przeniesienia prawa własności na rzecz osób trzecich były nieruchomości publiczne

W związku z pojawianiem się w przestrzeni publicznej informacji o zbywaniu nieruchomości miejskich po rażąco zaniżonych cenach, jak również wobec odmowy niektórych urzędów publikowania operatów szacunkowych, na podstawie których ustalano wartość zbywanych nieruchomości (co ma miejsce we Wrocławiu), Ruch Narodowy opowiada się za jawnością całości okoliczności dotyczących przenoszenia prawa własności mienia publicznego – w tym także operatów szacunkowych. Tym samym Ruch Narodowy postuluje zbadanie, czy prawo własności nieruchomości publicznych nie było przenoszone na podmioty trzecie po zaniżonej wartości, z pokrzywdzeniem gmin.

3. Aktywizacja zawodowa oraz pomoc ludziom bezdomnym

Okres niedoboru na rynku rąk do pracy może przysłużyć się procesowi wychodzenia z bezdomności oraz aktywizacji zawodowej. Ruch Narodowy stoi na stanowisku, że środki publiczne winny być przekierowywane przede wszystkim na zapewnienie naszym własnym, bezdomnym rodakom pomocy w zapewnianiu stałego meldunku i faktycznego miejsca zamieszkania, co winno ułatwić im znalezienie pracy, wszak dla większości pracodawców brak stałego adresu jest podstawową barierą dla legalnego zatrudnieniu takich osób.

4. Promowanie własnej przedsiębiorczości, likwidacja opłat lokalnych oraz likwidacja straży miejskich

Członkowie Narodu Polskiego nie mogą być prześladowani za to, że na publicznych ulicach i placach wykazują aktywność życiową (np. poprzez handel płodami z własnych ogródków działkowych), podczas gdy grupy zagranicznych żebraków nie niepokojone zaczepiają mieszkańców miast i turystów.
Tym samym Ruch Narodowy zapowiada uwolnienie drobnej przedsiębiorczości, jak również likwidację opłat miejskich ją krępujących.

Likwidacji winny ulec także formacje straży miejskiej, jako struktury całkowicie nieprzydatne i stanowiące obciążenie dla budżetu, zaś tak zaoszczędzone środki należy przeznaczyć na pozostałe cele przedstawione przez Ruch Narodowy.

5. Działania na rzecz wychowania w duchu patriotyzmu i przeciwdziałanie demoralizacji

Mając na uwadze potrzebę szerzenia wśród dzieci i młodzieży postaw patriotycznych, tj. umiłowania Ojczyzny i stawiania jej wyżej niż własne interesy, Ruch Narodowy pragnie uruchomić programy szkolne i pozaszkolne, których zadaniem będzie zakorzenianie w nich poczucia, że każde pokolenie reprezentuje nie tylko siebie, ale także swoich przodków oraz tradycję narodową i państwową. Celem Ruchu Narodowego będzie wpajanie wśród uczniów dumy z bycia Polakami oraz nauczanie, że z faktu przynależności do Narodu wynikają wobec niego powinności, które realizować się mogą m.in. poprzez wolontariat, oddawanie krwi, działalność społeczną i lokalną. Wskazane programy mają tym samym służyć aktywizacji młodych ludzi do działania we własnym imieniu, czego nie jest w stanie w żadnym wypadku zapewnić współczesny system nauczania, hodujący generacje pasywnych odbiorców instrukcji. Ruch Narodowy pragnie także koordynować współpracę strzeleckich klubów sportowych ze szkołami oraz aktywizację uczniów w zakresie nabywania przez nich umiejętności obrony swoich rodzin i Ojczyzny.

Jednocześnie zważyć należy, że Polska jest obecnie polem aktywności zinstytucjonalizowanych środowisk siejących zgorszenie i demoralizację, których głównym celem jest przeniknięcie do przedszkoli i szkół, gdzie będę mogły przedstawiać homoseksualizm, sodomię i pedofilię jako zjawiska normalne i społecznie pożądane. Ruch Narodowy zapowiada blokowanie dostępu takich podmiotów do szkół, w tym także – niezależenie od sprawowanej władzy – pomoc rodzicom w wytaczaniu procesów cywilnych nauczycielom i dyrektorom za dopuszczanie do procesu deprawowania ich dzieci.

6. Działania sprzyjające asymilacji imigrantów

Otwarcie granic na ludy Wschodu doprowadziło do bezprecedensowego zalewu Polski przez obcokrajowców, co w szczególności dotyczy mieszkańców Ukrainy. W aktualnej sytuacji trudno przewidywać, dla ilu z nich Polska jest jedynie przystankiem w drodze na Zachód, jednak z pewnością duży ich odsetek będzie chciał na stałe osiedlić się w Polsce. Aby uniknąć procesu gettoizacji Ruch Narodowy postuluje ułatwianie ludności tej przyjmowanie polskiej tożsamości narodowej poprzez działania zmierzające do uświadamiania jej polskiego pochodzenia, co faktycznie dotyczyć może milionów Ukraińców, wielowiekowych, pozytywnych związków tej ludności z Polską, jak również różnic cywilizacyjnych między oboma krajami, które  przemawiają za tym procesem.

8. Przywrócenie dumy z polskości w przestrzeni publicznej, pamięci o wielowiekowej polskości tej Ziemi oraz ludobójstwie kulturowym Narodu Polskiego

Przechodząc po ulicach polskich miast można odnieść wrażenie – w następstwie wszechobecnych emblematów – że są one przede wszystkim pod kuratelą organizacji międzynarodowej, jaką jest Unia Europejska. Z tego względu Ruch Narodowy pragnie, aby na znaczących budynkach użyteczności publicznej – w tym w szczególności na wieżach ratuszowych – zostały w sposób stały wywieszone polskie barwy narodowe. Mają przypominać one osobom piastującym funkcje publiczne, że reprezentują oraz pracują dla całego Narodu.

Jednocześnie należy promować i przypominać społeczeństwu, w tym także za sprawą trwale wznoszonych pomników,że ziemie Dolnego Śląska mają historycznie wielowiekowe związki z Narodem Polskim, co skutkowało tym, że na przełomie XIX i XX wieku istniały na tym obszarze zwarte społeczności polskie o miażdżącej przewadze ludnościowej (np. Oława, gdzie w owym czasie 90% mieszkańców mówiło językiem polskim), zaś idea „niemieckiej spuścizny” jest niczym innym jak radością z kulturowego ludobójstwa Polaków ten region zamieszkujących.