Województwo Łódzkie

Od zakończenia Drugiej Wojny Światowej województwo łódzkie wraz z samą Łodzią znajdują się w geograficznym centrum Polski. Łódź – niegdyś nazywana Ziemią Obiecaną – od prawie 30 lat zmaga się ze skutkami transformacji ustrojowej, która zniszczyła przemysł, będący głównym motorem gospodarczym miasta oraz całego województwa. Rabunkowa polityka prowadzona w latach 90. spowodowała upadek i wyprzedaż za bezcen majątku państwowego. Szacuje się, że w samej Łodzi na skutek transformacji pracę straciło ponad 100 tys. osób. W innych miastach województwa sytuacja wyglądała bardzo podobnie.
Nagła utrata pracy przez tak wielką grupę ludzi, brak perspektyw na znalezienie nowej pracy oraz brak skutecznego państwowego programu pomocy tym osobom spowodowały demoralizację społeczeństwa, która przełożyła się na patologie istniejące do dnia dzisiejszego.

Wiele osób upatrywało szansę dla Łodzi i regionu w wejściu Polski w struktury Unii Europejskiej.
Medialna propaganda utwierdziła mieszkańców województwa w przekonaniu, iż przystąpienie do UE spowoduje raptowne polepszenie ich statusu życiowego. Niestety rzeczywistość szybko zweryfikowała te nadzieje, a otworzenie granic sprawiło, iż mieszkańcy województwa zaczęli emigrować w zastraszającym tempie, co w połączeniu ze spadkiem dzietności przyczyniło się do wyludniania się Łodzi.

Utraciwszy przemysł, województwo łódzkie staje się obecnie zagłębiem sektora usług i logistyki.
Miejsca pracy tworzone w tych branżach są to dużym stopniu stanowiskami dla niewykwalifikowanych pracowników fizycznych. Widocznym problemem jest brak miejsc pracy dla specjalistów, co powoduje niewykorzystanie potencjału jednego z większych ośrodków akademickich w Polsce. Województwo łódzkie posiada niezwykły potencjał geograficzny i ludzki, ale niestety cierpi na wieloletnie zaniedbania w nieumiejętnym zarządzaniu poszczególnymi jednostkami administracyjnymi, a także braku kompleksowej wizji rozwoju województwa.
Poniżej przedstawiamy przygotowaną przez Ruch Narodowy ramową koncepcję poprawy sytuacji w województwie łódzkim.

1. Wykorzystanie potencjału uczelni

Konieczne jest wykorzystanie potencjału Łodzi jako jednego z największych ośrodków akademickich w Polsce. Pomimo 28 uczelni wyższych (około 100 tys. osób studiujących), kształcących rocznie wielu specjalistów, władze Łodzi nie potrafią ich zatrzymać w mieście. Główną przyczyną tego zjawiska jest brak możliwości znalezienia pracy w zawodzie, co skutkuje migracją do innych województw lub na Zachód.

W celu odwrócenia tego negatywnego zjawiska władze samorządowe w całym województwie powinny opracować wspólną strategię pozyskiwania inwestorów oferujących zatrudnienie dla specjalistów kształcących się na łódzkich uczelniach. Ponadto lokalne władze powinny podjąć nacisk na władze państwowe w celu tworzenia ośrodków badawczych i rozwoju nowych technologii. W celu ułatwienia pozyskiwania inwestorów władze oraz usprawnienia współpracy na linii biznes-ośrodki naukowe władze samorządowe muszą wziąć na siebie większą role w celu tworzenia klastrów.

Województwo łódzkie ze względu na swoje położenie geograficzne jest bardzo atrakcyjnym miejscem dla osób młodych, co potwierdzają wszelkie statystyki. Niestety jest ono często jedynie etapem przejściowym (na czas studiowania) przed wybraniem innego miejsca pracy i zamieszkania. Czas zmienić ten niekorzystny trend, łódzkie posiada potencjał, który czas wykorzystać.

2. Przeciwdziałanie wyludnieniu

Województwo łódzkie jest jednym z najszybciej wyludniających się województw. Wskaźniki urodzeń i długości życia są jednymi z najniższych w kraju. Barometrem tego problemu jest Łódź, która notuje systematyczny spadek liczby mieszkańców. Na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat Łódź spadła z drugiego na trzecie miejsce na liście największych miast Polski. Według prognoz do 2030 roku Łódź spadnie na czwarte miejsce.

Potrzebujemy skutecznie wyprowadzić województwo z zapaści demograficznej poprzez wszechstronne wspieranie rodzin wielodzietnych i stworzenie perspektywy godnego życia dla młodzieży, aby nie musiała emigrować z powodu braku pracy i mieszkań. Łódź niegdyś była magnesem przyciągającym ludzi z całego kraju – trzeba dziś zrobić wszystko, by powtórzyć ten sukces. Władze samorządowe chętnie opowiadają się za przyjęciem jak największej liczby obcokrajowców w celu wyjścia z trudnej sytuacji demograficznej. Nie jest to jednak odpowiednia droga, co pokazuje przykład chociażby naszego zachodniego sąsiada Niemiec. Opowiadamy się za zwiększeniem zaangażowania lokalnych władz samorządowych w działania na rzecz powrotu repatriantów z krajów byłego Związku Radzieckiego oraz zachęcania do powrotu polskich emigrantów z Europy Zachodniej.

3. Pokonanie „transformacyjnej czkawki”

Województwo łódzkie w dużej mierze opierało się zawsze na przemyśle i rolnictwie. Transformacja ustrojowa doprowadziła do zupełnej zmiany panujących realiów – spowodowała upadek przemysłu i nagły wzrost bezrobocia. Do dnia dzisiejszego nie opracowano skutecznego programu wyjścia z zapaści społecznej.
Ludzie, którzy nie potrafili się odnaleźć w nowym ustroju, zaprzestali pracy zawodowej i przyczynili się do powstania wysokiego trwałego bezrobocia w województwie. Sytuacja ta przyczyniła się do stałej degeneracji społeczeństwa, co najlepiej widać po centrum  stolicy województwa. Kolejne pokolenie już lepiej sobie radzi w nowych warunkach, aczkolwiek ich wyjście z trudnej sytuacji sprowadza się często jedynie do znalezienia pracy fizycznej w lokalnych montowniach i magazynach, gdzie stanowią tanią siłę roboczą dla międzynarodowych korporacji.

Jako Ruch Narodowy chcemy wprowadzić kompleksowy program aktywizacji zawodowej społeczeństwa oraz projekty społeczne dla najmłodszych wspierający ich rozwój. Tylko przez skoordynowane i kompleksowe działania istnieje szansa na odbudowę zdrowej tkanki społecznej, która jest fundamentem silnego państwa.

4. Wsparcie rynku pracy i lokalnej gospodarki

Województwo łódzkie ze względu na swoje położenie geograficzne stało się bardzo ważnym miejscem na transportowej mapie kraju. Przy węzłach transportowych powstają kolejne firmy, co skrupulatnie jest podkreślane przez obecne władze samorządowe. Niestety powstałe miejsca pracy w magazynach i montowniach są przeznaczone głównie dla osób pracujących fizycznie. Coraz częściej pracuje w nich wielu obcokrajowców, którzy  zgadzają się na zarobki znacznie niższe od polskich pracowników.
W samej Łodzi prym wiodą firmy z sektora BPO (outsourcing usług dla biznesu), które poszukują przede wszystkim osób nieposiadających żadnej wiedzy specjalistycznej na stanowiska pracy związane z relatywnie niskimi wynagrodzeniami. Sytuacja na lokalnym rynku pracy nie pozwala na wykorzystanie w pełni łódzkiego ośrodka akademickiego. Występuje wyraźny brak miejsc pracy dla specjalistów o wykształceniu technicznym i brak ośrodków badawczych oraz wsparcia dla nich ze strony państwa.
Kolejnym problemem jest brak wsparcia w samorządach dla małych przedsiębiorców i rolników. Stawki podatków zależnych od gminy zazwyczaj są bardzo wysokie – bliskie najwyższych dopuszczalnych prawem stawek, tak jak np. podatek od środków transportowych, czy też podatek od nieruchomości.
Ośrodki miejskie w dużej mierze sprzyjają sklepom wielkopowierzchniowym, co prowadzi do skutecznej likwidacji kolejnych targowisk i do podwyżek cen na tych, które pozostały. Obecnie sprzedaż produktów rolnych prosto od producenta jest utrudniona – zdecydowanie opowiadamy się za poszerzeniem dostępności miejsc przeznaczony dla rolników.
Jako Ruch Narodowy będziemy zabiegać w naszym województwie o:
 • Pomoc polskim przedsiębiorcom w zwiększaniu produkcji przemysłowej
 • Wprowadzenie nowych wyrobów opartych o najlepsze osiągnięcia myśli technicznej
 • Wsparcie w regionie dla polskich sklepów, targowisk i sieci handlowych, a ograniczenie przywilejów dla zagranicznych supermarketów
 • Pozyskiwanie zagranicznych rynków zbytu na produkty rolnicze i przemysłowe naszego województwa
 • Inicjowanie i wspieranie procesu tworzenia platform współpracy dla polskich przedsiębiorców
 • Zwiększenie nacisku na współpracę lokalnych szkół i uczelni z sektorem małych przedsiębiorstw

5. Infrastruktura drogowa

Pomimo faktu przechodzenia przez województwo łódzkie jednych z najważniejszych tras drogowych w kraju (Autostrady A1 i A2 oraz S8) sytuacja komunikacyjna ośrodków miejskich nie jest zadowalająca.
Województwo nadal czeka na dokończenie autostrady A1, która pozwoli na usprawnienie ruchu tranzytowego w relacji północ-południe. Kolejnym ważnym elementem siatki komunikacyjnej jest dokończenie realizacji zachodniej obwodnicy Łodzi, czyli drogi ekspresowej S14. Jest ona  strategicznym elementem dla stolicy regionu, ale również dla ruchu tranzytowego, który skutecznie pozwoliłby na ominięcie Łodzi. Ostatnim niezbędnym elementem poprawiającym przepustowość drogowego węzła łódzkiego jest tzw. wyprostowanie drogi ekspresowej S8, czy wybudowanie trasy szybkiego ruchu od południa Łodzi do Tomaszowa Mazowieckiego.
Powyżej zostały wymienione jedynie strategiczne trasy dla całego regionu. Jednakże istnieje wiele do zrobienia na płaszczyźnie dróg o znaczeniu powiatowym i tak możemy wymienić min.:

 • Modernizacja drogi nr 74 – Piotrków Trybunalski – Sulejów
 • Modernizacja drogi nr 713 – Łódź, Andrespol i Kurowice – Ujazd
 • Remont Drogi Krajowej nr 72 Konin – Rawa Mazowiecka na odcinku trasy Łódź – Aleksandrów Łódzki
 • Budowa dróg i mostów o charakterze gminnym, łączących teren podzielony rzekami
 • Stworzenie sieci dróg łączących poszczególne miasta powiatowe między sobą oraz z stolicą województwa
 • Utwardzenie i skanalizowanie dróg miejskich i gminnych

6. Infrastruktura kolejowa

Dużym problemem województwa jest sprawne połączenie miast znajdujących się na krańcach województwa z Łodzią – brakuje odpowiednich połączeń zarówno drogowych, jak i kolejowych. Z tego względu postulujemy zmodyfikowanie siatki kolejowej w całym województwie i utworzenie dogodnych połączeń Łodzi z każdym z miast powiatowych oraz między nimi. Ważne jest, aby komunikacja kolejowa była szybka: koniecznej jest przywrócenie normalnych prędkości rozkładowych oraz zlikwidowanie ograniczeń prędkości na istniejących liniach. Transport kolejowy na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat był niedoinwestowany i zaniedbany, co spowodowało obniżenie parametrów technicznych poszczególnych ciągów komunikacyjnych, jak i likwidację części z nich. Wymaga to dużych nakładów pieniężnych, ale jest to niezbędny krok do przeskoku cywilizacyjnego, którego samorządy i kraj potrzebują.

Połączenia kolejowe w ruchu pasażerskim za sprawą Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej zyskują na popularności, aczkolwiek ograniczenia infrastrukturalne uniemożliwiają otworzenie połączeń kolejowych na wysokim poziomie z wieloma miastami powiatowymi. Z racji tego faktu postulujemy doinwestowanie infrastruktury kolejowej w województwie łódzkim.

Niezbędnym elementem usprawniającym połączenia kolejowe w województwie jest tunel średnicowy łączący w przyszłości Dworzec Fabryczny z Dworcami Łódź Kaliska i Żabieniec. Inwestycja ta stworzy nowe możliwości komunikacyjne dla aglomeracji łódzkiej. Wraz z planowaną od dawna koleją dużych prędkości łączącą Łódź z Warszawą, Poznaniem i Wrocławiem, a w dalszej perspektywie z Berlinem i Pragą uczynią (wraz ze wspomnianą wcześniej infrastrukturą drogową) z województwa łódzkiego najlepiej skomunikowany region w Polsce. Sama inwestycja dotycząca tunelu jest już niemal pewna, lecz projekt Kolei Dużych Prędkości od wielu lat pozostaje jedynie na papierze. Czas wywrzeć presję na władzach państwowych!

Transport kolejowy to również przewóz towarowy. Od lat pojawia się temat budowy Portu Multimodalnego w Zduńskiej Woli, który stworzyłby nowe możliwości dla rozwoju miasta i powiatu. Podobna sytuacja tyczy się terminala przeładunkowego, który miałby powstać w Łodzi i tworzyłby element tzw. Nowego Jedwabnego Szlaku. Obie inwestycje mają duży potencjał ze względu na położenie geograficzne i infrastrukturę transportową województwa łódzkiego.

7. Infrastruktura wokół lotniska Lublinek

Od lat jednym z ważnych problemów miasta Łodzi jest temat lotniska Lublinek. Notuje ono corocznie duże straty i dalszy spadek zainteresowania połączeniami lotniczymi. Jedynym powodem do dumy tego portu jest rosnący ruch cargo. Nie oznacza to jednak faktu zwiększenia przylotów samolotów towarowych do Łodzi. Ruch cargo wzrasta za sprawą odpraw celnych towarów, które odbywają się na lotnisku. Następnie ładunki wywożone są transportem drogowym do zagranicznych portów lotniczych. Mieszkańcy województwa latają przeważnie z innych portów lotniczych.

Przyczyną tej sytuacji jest brak skomunikowania lotniska z innymi gałęziami transportu. Dojazd do niego samochodem jest utrudniony, a koleją wręcz niemożliwy. Lublinek musi być połączony z trasą ekspresową S14 i koleją – jeżeli ten warunek nie zostanie spełniony, to nigdy nie odwrócimy niekorzystnego trendu. Konieczne jest także przeanalizowanie, jakie skutki dla lotniska Lublinek może przynieść powstanie Centralnego Portu Lotniczego i dostosowanie strategii zarządzania lotniskiem do nowej sytuacji.

8. Nieznane oblicze województwa – turystyka i rekreacja

Jednym z podstawowych atutów turystycznych regionu są trzy rzeki okalające województwo łódzkie: Bzura na północy, Warta na południowym zachodzie, oraz Pilica na południowym wschodzie. Rozwój terenów przyrzecznych jest szansą na rozproszenie aglomeracji łódzkiej tak, by nie skupiała się tylko i wyłącznie w okolicy miasta Łódź. Potencjał turystyczny województwa to również inne ośrodki, takie jak góra Kamieńsk w okolicy Bełchatowa (stok narciarski) oraz planowane zalanie kopalni odkrywkowej w okolicy Bełchatowa i stworzenie tam dużej strefy turystycznej wokół nowego zbiornika wodnego.

W naszym regionie piękno natury często w atrakcyjny sposób łączy się z dziedzictwem kulturowym.
Za przykład może posłużyć rzeka Pilica oraz zabytki, które są w jej pobliżu. Wymienić tu można na przykład rogowską kolejkę wąskotorową, która przejeżdża przez Rawę Mazowiecką i prowadzi aż do Białej Rawskiej.
W Rawie Mazowieckiej i w Inowłodzu znajdują się ruiny Zamków Książąt Mazowieckich. Ta ostatnia miejscowość posiada już infrastrukturę turystyczną przy rzece Pilica. W okolicy Tomaszowa Mazowieckiego znajdują się Niebieskie Źródła, które również stanowią atrakcję turystyczną.
Wykorzystanie potencjału tych miejsc wymaga odpowiedniej reklamy, jaką musi zapewnić samorząd województwa. Województwo łódzkie posiada wiele zabytków historycznych, czy też ciekawych miejsc z potencjałem turystycznym (np. wody geotermalne), które nie są szerzej znane w kraju.
Przy odpowiedniej promocji i wsparciu samorządów dla prywatnych inwestorów nasz region może stać się jednym z najatrakcyjniejszych celów turystycznych w kraju.

9. Zielona energia szansą dla województwa

Myśląc o pozyskiwaniu energii zdecydowana większość osób ma przed oczyma elektrownie Bełchatów, która pozyskuje energię z złóż odkrywkowych węgla brunatnego. Nasz region posiada ukryty potencjał również w tej dziedzinie – istnieją u nas niewykorzystane możliwości inwestowania w system pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł energii. Region dysponuje znacznym potencjałem produkcji energii z biomasy i z wód geotermalnych, który jest w tej chwili prawie całkowicie niewykorzystany. Możliwość wykorzystania zasobów wód geotermalnych w Łodzi, Poddębicach, Zduńskiej Woli, Wieluniu, Rogóźnie, Kleszczowie, Ozorkowie i Radomsku jest wielką szansą dla naszego regionu. Obecnie dla ciepłownictwa wykorzystywane są tylko wody geotermalne w Uniejowie.