Województwo Małopolskie

1. Ochrona małopolskiej kultury i dziedzictwa narodowego

Wszystkie instytucje i organizacje podległe władzy samorządowej i reszta, którą należy zachęcać do współpracy, powinny być zaangażowane w skrupulatną pracę nad naszym dziedzictwem. Dotyczy to zadań takich jak zabezpieczanie, archiwizowanie, inwentaryzowanie, badanie, prezentowanie i promowanie wiedzy dotyczącej dóbr wspólnych duchowych i materialnych, czyli m. in. przedmiotów, dzieł sztuki, literatury, obiektów architektury, wiedzy, prac naukowych, tradycji (zwłaszcza religijnych) lub rozwiązań społecznych.
Zdaniem Ruchu Narodowego nie można tolerować różnego rodzaju ataków szkodliwych ideologii na wspomniane fundamenty ładu społecznego. Dobrym przykładem jest międzynarodowy ruch LGBTQ. Jest to grupa forsująca jedne z najbardziej radykalnych postulatów politycznych w ostatnich dekadach. Działaniem wchodzącym w obszar władzy samorządowej było np. udzielenie zgody na umieszczenie instalacji o nazwie „Tęcza” na Placu Zbawiciela w Warszawie i późniejsze wielokrotne odbudowywanie jej z budżetu miasta. Nieco innym zagadnieniem jest prześladowanie ludzi pod względem religijnym i narodowym pod pretekstem formy wyrazu artystycznego.
Z takim działaniem mieliśmy do czynienia w ramach obrazoburczego spektaklu pt. „Golgota Picnic” w Teatrze Powszechnym w Warszawie i Teatrze Starym w Krakowie. W ten trend wpisał się również były jego dyrektor – Jan Klata – reżyserując inną sztukę o charakterze niemal pornograficznym. Wszelkim tego typu przedsięwzięciom na terenie Małopolski należy odmawiać zgody na realizację i aktywnie przeciwdziałać ich promocji.

2. Kontrola imigracji

W ciągu ostatniej dekady istotnym czynnikiem mogącym zdestabilizować społeczeństwo stała się masowa migracja ludzi z obcych kręgów cywilizacyjnych. Chodzi głównie o ludność mahometańską z Afryki Północnej i Azji Centralnej. Zgodnie z danymi rządowymi dla Małopolski ilość tych przybyszów nie tylko nie spadła ale nawet wzrosła – o niemal 60% w ciągu zaledwie 3 lat. W przeciwieństwie do samorządowców innych opcji politycznych, Ruch Narodowy dąży do znaczącego ograniczenia tego procesu, a w przypadku grup wprost grożących bezpieczeństwu naszych obywateli – do całkowitego powstrzymania.

3. Czyste powietrze

Obecnie realizowane są w Małopolsce działania wynikające z uchwały antysmogowej. Niestety cele i środki proponowane przez nią są w zdecydowanej większościzgodne z obcą polityką, i w dużej mierze ignorują nasze uwarunkowania.
Z raportu GUS-u pt. Energia 20181 wynika, że blisko 48% energii wykorzystywanej przez naszą gospodarkę ma swe źródło w węglu, podczas gdy w Unii Europejskiej dominującym źródłem energii jest gaz ziemny. Do 2019 roku mieszkańcy Krakowa mają dostosować się do całkowitego zakazu użycia paliw stałych (głównie chodzi o węgiel), a w ciągu kolejnych kilku lat – w reszcie województwa. Są to założenia nierealne i bardzo szkodliwe dla mieszkańców Małopolski. Należy dokonać korekty wspomnianej uchwały i przygotować rozwiązania dostosowane do regionalnej specyfiki.
Oczywiście całość zmian koniecznie musi być związana ze znaczną redukcją zanieczyszczeń powietrza. Ostatecznie powinno dojść do przestawienia Krakowa na ciepło z gazu – tylko, że ze zgazowanego węgla z naszych kopalni. Reszta województwa powinna mieć możliwość używania tego samego paliwa lub pozostania przy postaci stałej. Do czasu wdrożenia przetwarzania i dystrybucji należy korzystać z sorbentu – o bardzo niskim poziomie zanieczyszczeń – i filtrów elektrycznych instalowanych w czopuchach kotłów. Jedną z propozycji takiego rozwiązania opublikował Obywatelski Komitet Ochrony Polskich Zasobów Naturalnych. Warto podjąć ten wysiłek, nawet gdyby w grę wchodziły 2 lub 3 lata opóźnienia wdrożenia.

4. Infrastruktura

Ruch Narodowy postuluje przeprowadzenie w pierwszej kolejności następujących projektów infrastrukturalnych:

  • Rozbudowa DW 781 na odcinku Zator – Chrzanów
  • Dokończenie budowy obwodnicy Zatora i Podolsza. Umożliwi to sprawne połączenie wspomnianej miejscowości do DK 79 i autostrady A4, a pośrednio przez DK 44 i DK 26 także Wadowic i Oświęcimia
  • Przebudowa DW 791 na odcinku Trzebinia – Olkusz i Olkusz – Rodaki z myślą o połączeniu do Zawiercia (z DK 78) przez Ogrodzieniec w województwie śląskim
  • Budowa DW 981 na odcinku Bobowa – Grybów (przez Wilczyska). Dzięki poprawie połączenia z DK 28 na tym odcinku ułatwiona zostanie komunikacja między Tarnowem a Nowym Sączem i Gorlicami.

Projekty te są nakierowane w szczególności na pobudzenie aktywności gospodarczej w rejonach województwa o wyższym bezrobociu.

5. Innowacje i produkcja

Władza samorządowa powinna zachęcać prywatne i państwowe przedsiębiorstwa i instytucje do współpracy gospodarczej w różnych formach: konsorcjów, joint venture. Współpraca taka powinna służyć przede wszystkim opracowaniu lub wdrożeniu już istniejących technologii do produkcji i stosowania głównie na naszym rynku. Takie działania można dodatkowo wspomagać przez dostęp do preferencyjnych form finansowania warunkowanych osiąganymi efektami w kolejnych fazach wdrożeń. Będzie się to wiązać z budową lub modernizacją istniejących zakładów produkcyjnych i tworzeniem nowych miejsc pracy.