Województwo Opolskie

1. Demografia

Na przestrzeni ostatnich lat województwo opolskie zmaga się ze zwiększonym odpływem ludności, zarówno do sąsiednich województw, jak i do naszych zachodnich sąsiadów. Wyjeżdżają w szczególności osoby młode, co sprawia, iż w naszym województwie brakuje rąk do pracy. Dzieje się tak, ponieważ rynek pracy w naszym województwie nie stwarza możliwości rozwoju zawodowego ani nie zapewnia satysfakcjonującego wzrostu wynagrodzeń za pracę.
Naszą odpowiedzią jest racjonalnie prowadzona polityka otwarcia się na biznes i inwestycje. Doprowadzi to do stworzenia nowych miejsca pracy, które przyczynią się do wzrostu zarówno zarobków, jak i jakości zatrudnienia. Trzeba stworzyć przyjazne warunki fiskalno- administracyjne dla potencjalnych inwestorów, a także stymulować rozwój drobnej lokalnej przedsiębiorczości, w szczególności w mniej zamożnych gminach regionu. Poza wymiarem czysto materialnym istotnym jest również krzewienie zdrowych postaw społecznych, opartych na tradycyjnych wartościach rodzinnych i konserwatywnym stylu życia.
Kolejnym ważnym zagadnieniem związanych z demografią jest napływ znacznej ilości obywateli Ukrainy, który prowadzi do obniżenia wynagrodzeń oraz do pogorszenia się warunków pracy. W związku z tym postulujemy wprowadzenie rocznego limitu liczby zezwoleń na pobyt i pracę wydawanych przez wojewodę.

2. Edukacja

Szkolnictwo w województwie opolskim nie jest dostosowane do potrzeb lokalnego rynku. Brakuje prognoz dotyczących potencjalnych trendów na rynku pracy. Sprawia to, że absolwenci szkół oraz uczelni nie są dostosowani do specyfiki rynku pracy w naszym województwie. Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest migracja zarobkowa do innych regionów Polski, a także za granicę.
Władze samorządowe powinny prowadzić analizy trendów rozwojowych i bieżącego zapotrzebowania na konkretne zawody poszukiwane przez  pracodawców. Postulujemy także odbudowę szkolnictwa zawodowego w regionie w oparciu rzeczywiste zapotrzebowanie lokalnych firm.
Dzięki takiemu rozwiązaniu, zarówno szkoły jak i uczelnie wyższe będą mogły stworzyć ofertę edukacyjną przystającą do realiów rynku pracy. Wzrośnie przy tym produktywność pracowników, co przyczyni się do w konsekwencji do poprawy sytuacji zarówno pracodawców, jak i pracowników.

3. Polityka mieszkaniowa

W naszym województwie spotykamy się z nieprawidłowym zarządzaniem lokalami mieszkalnymi, będącymi w dyspozycji władz samorządowych. Wiele takich miejsc użytkowanych jest niezgodnie z ich przeznaczeniem, bądź popadają w ruinę z powodu różnych zaniedbań. Problemy te wynikają m.in. z braku należytego inwestowania w utrzymanie wspomnianych lokali mieszkalnych. Sytuacja taka doprowadza wiele młodych osób do decyzji o opuszczeniu naszego województwa.
Sytuacja, gdy wielu młodych nie może znaleźć swojego lokum, a wiele lokali stoi nieużytkowanych jest dla nas niedopuszczalna, dlatego też proponujemy gruntowną zmianę systemu zarządzania lokalami komunalnymi. Istotnym jest wygospodarowanie środków na właściwe utrzymanie stanu technicznego budynków.

4. Turystyka

Województwo opolskie posiada ogromny potencjał turystyczny. Z jednej strony ze względu na dziedzictwo kulturowe,z drugiej zaś ze względu na bogate krajobrazy i rozwijającą się infrastrukturę turystyczną. Niestety, pomimo nieodległej granicy, nie jesteśmy celem wycieczek z Czech. Przez taki stan rzeczy nieodwracalnie tracimy możliwości potencjalnego zarobku w branży turystycznej.
Opowiadamy się promowaniem naszego regionu w sąsiadujących krajach, partnerstwie samorządowym w tym zakresie i budowaniem pozytywnego wizerunku u naszych sąsiadów.
Napływ turystów z Czech dostarczy nam dodatkowych środków dla lokalnej gospodarki, rozwinie branżę turystyczną, a co za tym idzie stworzy nowe miejsca praca. Ponadto, pomoże w kreowaniu pozytywnego wizerunku regionu zagranicą. W perspektywie długoterminowej może to mieć wpływ również na inne dziedziny życia, takie jak : biznes, edukacja, kultura czy polityka.