Województwo Podkarpackie

1. Gospodarka

 • Wsparcie i promocja podkarpackich marek i dawnego COPu z jego specjalnymi strefami ekonomicznymi, i spółkami strategicznymi takimi jak Huta Stalowa Wola, przemysłem zbrojeniowym, przemysłem produkcji w strategicznych branżach
 • Utworzenie specjalnego programu wsparcia dla miasta Tarnobrzega jako dotkniętego brakiem przemysłu po upadku kopalni siarki. Przeznaczenie na ten cel specjalnej linii finansowej oraz ulg podatkowych na tworzenie miejsc pracy w mieście i powiecie miejskim Tarnobrzeg
 • Utworzenie Podkarpackiego Banku Kredytowego, w którym każda jednostka samorządu terytorialnego otworzy rachunek, a dzięki oszczędnościom Podkarpacki Bank Kredytowy będzie miał możliwość finansowania poręczeń dla przedsiębiorców oraz udzielania kredytów inwestycyjnych jednostkom samorządu terytorialnego
 • Przyspieszenie tworzenia infrastruktury Internetu szerokopasmowego w województwie podkarpackim jako fundamentu rozwoju we współczesnym świecie
 • Tworzenie parków naukowo – technologicznych, klasterów innowacyjnych oraz parków przemysłowych łączących najnowsze osiągnięcia nauki z działalnością gospodarczą
 • Promocja podkarpackiego przemysłu na rynkach zagranicznych, w szczególności w Stanach Zjednoczonej Ameryki, Chinach i Indiach
 • Dofinansowanie projektów w branży B+R (badania i rozwój) jako elementów rozwijających innowacyjną gospodarkę w regionie podkarpackim
 • Wsparcie dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw funkcjonujących jako kooperanci największych przedsiębiorstw regionu
 • Zwiększenie funduszu gwarancji i poręczeń dla spółdzielni pracy
 • Wsparcie dla idei akcjonariatu pracowniczego. Przyjęcie uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego o akcjonariacie pracowniczym, której celem będzie zapewnienie gwarancji i poręczeń finansowych kredytów zaciąganych przez spółki oparte na strukturze akcjonariatu pracowniczego
 • Utworzenie specjalnej linii wsparcia, ulg, kredytów, prolongat na spłatę zadłużenia – dla firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw zadłużonych na skutek nierzetelnych zleceniodawców, tak aby mogli opłacić zaległości w ZUS i US, a co pozwoli na staranie się kredyt w bankach, które wymagają zaświadczeń niezaleganiu w składkach w ZUS i US

2. Edukacja

 • Budowa żłobków przy szkołach wyższych, przy dużych zakładach pracy (we współpracy z przedsiębiorcami), a także na terenach wiejskich z wykorzystaniem partnerstwa publicznoprywatnego
 • Wyposażenie pracowni lekcyjnych w nowe materiały dydaktyczne, elektroniczne tablice oraz upowszechnianie wykorzystywania ich na zajęciach lekcyjnych
 • Dodatkowe zajęcia techniczne dla uczniów wszystkich klas z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń technicznych
 • Zwiększenie funduszu stypendialnego dla najzdolniejszych uczniów i ich nauczycieli
 • Tworzenie szkół zawodowych i technicznych zamiast nadmiaru szkół ogólnokształcących nie dających uprawnień zawodowych
 • Poprawa poziomu nauczania w szkołach zawodowych i technicznych oraz ukierunkowanie także na najnowsze osiągnięcia techniczne m.in. robotykę, technologię dronów, nanotechnologię
 • Dostosowanie profilów szkół średnich do rynku pracy poprzez stworzenie możliwości „klasy zamawianej”, w której przedsiębiorcy mogliby uczestniczyć w procesie nauki zawodu decydując o profilu zawodowym klasy, poprzez gwarancje zatrudnienia w pierwszych latach po ukończeniu szkoły
 • Utworzenie technikum na najwyższym poziomie przy Politechnice Rzeszowskiej z zajęciami prowadzonymi przez pracowników naukowych dla najlepszych uczniów chcących rozwijać się w branżach związanych z nowoczesnymi technologiami
 • Tworzenie szkół i klas kształcących w zawodach rolniczych w celu podnoszenia efektywności i jakości podkarpackiego rolnictwa

3. Nauka i szkolnictwo wyższe

 • Dofinansowanie oraz zwiększenie przynajmniej dwukrotnie liczby miejsc na profilu lekarskim, a także wsparcie infrastrukturalne dla niedawno powstałego kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Rzeszowskim
 • Utworzenie wydziału filologicznego na Państwowe Wyższej Szkole Techniczno – Ekonomicznej w Jarosławiu w miejsce wygaszanych Nauczycielskich Kolegów Języków Obcych
 • Zwiększenie środków na stypendia naukowe dla najlepszych studentów z Województwa Podkarpackiego
 • Specjalne programy grantowe dla studentów studiów technicznych na realizację innowacyjnych projektów
 • Rozwój Politechniki Rzeszowskiej i podniesienie jej do rangi jednej z czołowych technicznych szkół wyższych w Polsce i Europie

4. Gospodarka Komunalna

 • Wsparcie dla budowy w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego nowoczesnych wysypisk odpadów w celu maksymalizacji recyklingu, co pozwoli na zmniejszenie opłat za wywóz śmieci
 • Rozwijanie sortowni śmieci za pomocą separatorów optoelektronicznych i balistycznych oraz wykorzystania procesu fermentacji beztlenowej z odzyskiem metanu
 • Przyspieszenie usuwania szkodliwego dla zdrowia azbestu z dachów budynków mieszkalnych i gospodarskich
 • Prywatyzacja części zadań z zakresu gospodarki komunalnej w taki sposób, by doprowadzić do zwiększenia jej efektywności, stworzenia miejsc prowadzenia działalności dla przedsiębiorców, i zmniejszenia cen usług
 • Adaptacja w Województwie Podkarpackim wzorca w pełni zmechanizowanego i nowoczesnego Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach, spełniającego w 100% wymogi BAT. Model ten umożliwia pełny recykling odpadów, produkcję alternatywnego paliwa z odpadów (RDF), produkcję biogazu, unieszkodliwienie nieprzyjemnych zapachów
 • Kontrola przestrzegania prawa w oczyszczalniach ścieków w celu zapewnienia najlepszej
  jakości wody
 • Wsparcie dla zaopatrywania sieci wodociągowych w wodę pochodzącą ze źródeł podziemnych, o znacznie lepszych parametrach jakościowych
 • Utworzenie funduszu gwarancji i poręczeń dla osób podejmujących budowę domów energooszczędnych

5. Turystyka i rekreacja

 • Międzynarodowa promocja Bieszczad oraz Beskidu Niskiego jako miejsc niekomercyjnych, nieco „dzikich” i ciekawych
 • Rozwój narciarstwa w Beskidzie Niskim
 • Opracowanie programu Podkarpackich Tras Turystycznych z uwzględnieniem tras pieszych, rowerowych, wodnych, konnych i narciarskich
 • Rozwój tras konnych i narciarskich w Beskidzie Niskim i Bieszczadach
 • Zagospodarowanie brzegów rzek w miastach; budowa miejskiej plaży w Przemyślu i Jarosławiu nad Sanem
 • Wsparcie dla przedsiębiorców w zakresie tworzenia bazy rekreacyjnej na terenach należących do jednostek samorządu terytorialnego – m.in. zatok kajakowych wraz z zapleczem rekreacyjnym w pobliżu podkarpackich rzek
 • Wsparcie dla budowy przy lasach infrastruktury rekreacyjnej – m.in. altanek, miejsc na ogniska, ścieżek rowerowych, miejsc namiotowych
 • Stworzenie ogólnowojewódzkiej sieci dróg rowerowych uwzględniających trasy w mieście, trasy na obszarach wiejskich oraz trasy o charakterze turystycznym
 • Promocja terenów objętych programem NATURA 2000
 • Rozwój enoturystyki – turystyka winiarska, związana z odwiedzaniem winnic i degustacją win

6. Sport i kultura fizyczna

 • W każdym mieście powiatowym stworzenie jednej klasy w danej szkole o profilu sportowym na poziomie podstawówki, gimnazjum i liceum, w którym młodzież każdego dnia rozwijać będzie swoje zdolności motoryczne, a także techniczne w wybranej dyscyplinie sportu.
  Współpraca w zakresie programu dla tych klas z najlepszymi trenerami i miejscowymi klubami sportowymi
 • Dofinansowanie wspólnie z PZPN programu stałego podnoszenia kwalifikacji przez podkarpackich trenów piłki nożnej, szczególnie w zakresie wyszukiwania młodych talentów
 • Tworzenie siłowni „pod chmurką” na parkach miejskich, w celu przywracania sprawności ruchowej osobom w wieku średnim i osób starszych
 • Budowa przez jednostki samorządu terytorialnego obiektów do uprawiania nowych dyscyplin sportu – m.in. skateparki, street workout
 • Wsparcie dla sportowego lotnictwa szybowcowego

7. Kultura, ochrona zabytków i dziedzictwa narodowego

 • Zmniejszenie wydatków na zarządzanie instytucjami kultury Samorządu Województwa Podkarpackiego poprzez stworzenie jednego, wspólnego zarządu dla wszystkich, przez co zmniejszy się ilość osób na stanowiskach dyrektorskich
 • Zwiększenie finansowania dla kluczowych instytucji: Teatru im. Wandy Siemaszkowej, Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego oraz Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach, a także Zamku w Łańcucie w celu podniesienia ich znaczenia do rangi ponadregionalnej
 • Rozwój Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku – największego w Europie skansenu na wolnym powietrzu
 • Powołanie do życia placówki kulturalnej i naukowej Instytut Kresów Wschodnich, który będzie zajmował się promocją polskiej kultury Kresów Wschodnich, a także podejmował działalność naukową na polu głównie historycznym
 • Organizacja wspólnie przez samorząd województwa podkarpackiego oraz samorządy niższego szczebla kilku dużych imprez kulturalnych o skali europejskiej
 • Promocja tradycyjnej żywności i produktów Podkarpackich jako elementu kultury
 • Podjęcie działań przeciwko umieszczaniu reklam wielkogabarytowych w centrach miast, często na budynkach zabytkowych. Promocja szyldów nawiązujących stylistyką do historii, które doskonale uzupełniają zabytkowy charakter budynku

8. Polityka prorodzinna i społeczna

 • Realizacja projektu „Chcemy repatrianta – nie imigranta”, którego celem jest powrót do Polski Polaków ze Wschodu, zesłańców i potomków zesłańców syberyjskich
 • Wsparcie dla polskich rodzin wracających z emigracji zarobkowej oraz tworzenie programów dofinansowania dla założenia działalności i wsparcia dla przedsiębiorców którzy takie osoby będą zatrudniać
 • Ukierunkowanie pomocy społecznej na usamodzielnienie się beneficjentów pomocy
 • Uruchomienie programu przeciwdziałania niedożywieniu dzieci z rodzin ubogich i żyjących na skraju ubóstwa
 • Usprawnienie systemu przeciwdziałania uzależnieniom alkoholowym i narkotykowym wśród młodzieży i osób dorosłych
 • Wsparcie dla organizacji pozarządowych zajmujących się walką z uzależnieniami i wykluczeniem społecznym
 • Zwiększenie jakości i efektywności usług społecznych oraz modernizacja zaplecza technicznego Domów Pomocy Społecznej
 • Promocja zdrowej żywności ekologicznej pochodzącej od lokalnych producentów

9. Energetyka

 • Pełne wykorzystanie podkarpackich źródeł geotermalnych zapewniających tanią energię, przy zapewnieniu pełnej ochrony środowiska naturalnego. W tym celu proponujemy założenie spółki z kapitałem publicznym i prywatnym w celu eksploatacji źródeł geotermalnych
 • Tworzenie pozytywnej atmosfery inwestycyjnej w branży wydobywczej, w szczególności wydobycia na terenie województwa gazu ziemnego
 • Wsparcie dla wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych mające na celu instalowanie własnych kolektorów słonecznych, co pozwoli na zmniejszanie opłat za zużycie energii
 • Sprzeciw wobec budowy mało efektywnych farm wiatrowych, które mają szkodliwy wpływ na środowisko naturalne

10. Infrastruktura transportowa – drogi, kolej, lotnictwo

 • Presja na władze krajowe w celu budowy drogi ekspresowej łączącej województwo podkarpackie z Warszawą
 • Rozbudowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Rzeszów – Jesionka jako elementu infrastruktury o największym wpływie na atrakcyjność inwestycyjną regionu
 • Kontynuowanie zakupów nowych szyno busów
 • Modernizacja linii kolejowej nr 108 na odcinku Ustrzyki Dolne – Krosno
 • Elektryfikacja linii kolejowej nr 71 Ocice – Rzeszów
 • Przebudowa dworców PKP i PKS w Rzeszowie poprzez uczynienie z nich jednego dużego centralnego podkarpackiego dworca, wraz z budową dużego parkingu podziemnego i zadaszeniem peronów
 • Zwiększanie przepustowości podkarpackich korytarzy transportowych
 • Skupienie uwagi również na remontach i modernizacji dróg lokalnych, które są najważniejsze z punktu komfortu życia codziennego obywateli
 • Zwiększanie liczby miejsc parkingowych w miastach

11. Planowanie przestrzenne

 • Przyspieszenie opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zapewniających pewność inwestycji oraz tworzących ład przestrzenny
 • Szczególny nacisk na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenach, na których planowana jest budowa nowych elementów infrastruktury technicznej oraz planowane jest tworzenie obszarów inwestycyjnych
 • Gwarancja zapewnienia w budżecie jednostek samorządu terytorialnego środków finansowych na istnienie komisji urbanistycznych
 • Prowadzenie prac scaleniowych dla gruntów publicznych
 • Ustalenie miejsc problemowych dla planowania przestrzennego w planie wojewódzkim
 • Rozwój obszarów miejskich z jednoczesnym planowaniem przestrzennym przy rozszerzaniu granic miast

12. Ochrona zdrowia

 • Dofinansowanie oraz zwiększenie przynajmniej dwukrotnie liczby miejsc, a także wsparcie infrastrukturalne dla nowopowstałego kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Rzeszowskim
 • Stałe powiększanie Oddziału Geriatrii w Szpitalu w Przeworsku
 • Zwiększenie wynagrodzeń pielęgniarek, położnych i personelu technicznego, który realizuje znaczącą część zadań z zakresu świadczenia pomocy medycznej
 • Rozwój bazy karetek pogotowia dla ratownictwa medycznego
 • Rozbudowa przychodni w mniejszych miejscowościach i większych wsiach w celu zagwarantowania rzeczywistej profilaktyki w zakresie ochrony zdrowia
 • Program pomocy w zakresie świadczeń medycznych dla kombatantów i weteranów walk, a także dla m.in. żołnierzy wojskowych batalionów kolejowych i budowlanych

13. Rolnictwo i rozwój wsi

 • Aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich w kierunku konkurencyjności na wolnym rynku przy jednoczesnym wsparciu produkcji tradycyjnej żywności w rodzinnych gospodarstwach wiejskich
 • Rozpoczęcie programu „Rolnik Przedsiębiorcą” mającego na celu pomoc rolnikom w podejmowaniu działalności gospodarczej polegającej na przetwarzaniu płodów rolnych m.in. produkcja oleju rzepakowego i produkcja przetworów z warzyw i owoców
 • Rozpoczęcie programu „Uprawiam – Sprzedaję” mającego na celu wsparcie rolników w bezpośredniej sprzedaży produktów rolno-spożywczych na lokalnych rynkach, czemu służyć mają targowiska w każdej gminie
 • Wsparcie dla uzyskiwania przez żywność i produkty rolno-spożywcze z województwa podkarpackiego europejskich certyfikatów: Chroniona Nazwa Pochodzenia (ChnP), Chronione Oznaczenie Geograficzne (ChOG), Gwarantowana Tradycyjna Specjalność (GTS). W chwili obecnej niewiele lokalnych, a wspaniałych produktów posiada te certyfikaty, które są uznane przez konsumentów w Unii Europejskiej. Postulujemy utworzenie w tym celu specjalnego zespołu przy Urzędzie Marszałkowskim
 • Promocja zdrowej i smacznej podkarpackiej żywności
 • Promocja podkarpackiej wołowiny
 • Program wsparcia finansowego i promocyjnego dla winiarzy podkarpackich, organizacja prezentacji win podkarpackich w ramach przedstawicielstwa Województwa Podkarpackiego w Brukseli
 • Tworzenie klas o profilu rolniczym w technikach oraz utworzenie wydziału rolniczego na Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu
 • Dofinansowanie dla podkarpackich pszczelarzy, organizacja warsztatów z produkcji miodu i organizacji pracy w pasiece
 • Poprawa dostępu do żłobków i edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich, wraz z programami nauki języków obcych od najmłodszych lat
 • Wspieranie lokalnych grup i stowarzyszeń promujących kulturę ludową, w szczególności kół gospodyń wiejskich, zespołów ludowych, lokalnych domów kultury i świetlic wiejskich
 • Rozwój gospodarstw agroturystycznych, a także ich promocja w ramach programu promocji województwa podkarpackiego
 • Ochrona polskiej ziemi przed wykupywaniem jej przez obcokrajowców

14. Bezpieczeństwo

 • Utworzenie strzelnicy w każdym powiecie powszechnie dostępnej prowadzonej w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego
 • Wsparcie finansowe dla grup paramilitarnych oraz stowarzyszeń proobronnościowych
 • Likwidacja skompromitowanej i kosztownej Straży Miejskiej, której celem jest wyłącznie zwiększanie wpływów do budżetów mandatami, a która słynie z kiepskiej jakości kadry oraz brutalności. Zaoszczędzone w ten sposób pieniądze można przeznaczyć w zamian na dodatkowe patrole policji
 • Monitoring i modernizacja wałów przeciwpowodziowych na Wisłoku i Sanie
 • Przyspieszenie budowy zbiornika retencyjnego Kąty-Myscowa w powiecie jasielskim na Wisłoce, w Dukli oraz Rudawce Rymanowskiej
 • Dofinansowanie szkoleń i sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych jako instytucji społecznych gwarantujących bezpieczeństwo oraz aktywizację mieszkańców wsi na polu społecznym, kulturalnym i sportowym

15. Administracja

 • Stworzenie w każdej gminie numeru kontaktowego i aplikacji mobilnej do zgłaszania interwencji i skarg. Przyspieszenie ich rozpoznawania
 • Zwiększenie faktycznego dostępu do informacji publicznej
 • Tworzenie e-platform do załatwiania spraw urzędowych
 • Likwidacja zbędnych stanowisk w administracji, efektywne łączenie wydziałów
 • Każdy urząd co najmniej w jednym dniu tygodnia powinien być czynny w godzinach popołudniowych – do godziny 20:00, co znacznie ułatwi załatwianie spraw osobom pracującym w standardowych godzinach pracy urzędu
 • Postulujemy, aby wszystkie wakaty na stanowiska publiczne w danej gminie/powiecie były publikowane nie tylko na stronach BIP, ale także w odpowiednich dla danego miejsca Urzędach Pracy. Zapewni to łatwiejszy dostęp do informacji o miejscach pracy w urzędach