Województwo Podlaskie

1. Infrastruktura drogowa i kolejowa

Od co najmniej trzydziestu lat na Podlasiu występuje proces zmniejszania liczby stałych połączeń kolejowych, a także proces fizycznego likwidowania samych istniejących kolejowych. Wyjaśnienie jest zawsze takie samo – brak pieniędzy na utrzymanie stanu obecnego i na inwestycje – a skutki są coraz mocniej odczuwalne dla mieszkańców województwa. Brak rozwiniętego transportu kolejowego skutkuje m.in. ograniczeniem naszego potencjału gospodarczego i turystycznego. Do jednego z głównych miast naszego województwa – Łomży – już od 25 lat nie da się dojechać pociągiem!

Niewiele lepiej wygląda infrastruktura drogowa. Pomimo rozbudowywania sieci komunikacyjnej w całym kraju województwo podlaskie jest zawsze ostatnim, do którego docierają nowe drogi. Za przykład może tu posłużyć droga S19, część wielkiego projektu Via Carpatia, której odcinki są w innych województwach aktywnie konstruowane, a w dużej mierze nawet oddane do użytku – tymczasem w naszym województwie słyszymy przede wszystkim o planach i zamiarach. Problem nie dotyczy jednak tylko dużych, krajowych projektów – drogi na poziomie regionalnym i lokalnym w wielu miejscach wymagają modernizacji i rozbudowy.

Stworzenie właściwej infrastruktury komunikacyjnej jest jednym z podstawowych zadań władz samorządowych i państwowych. Bez tego niemożliwy lub bardzo utrudniony jest jakikolwiek rozwój gospodarczy.

2. Wykorzystanie zasobów naszego województwa

W okolicach Sejn, Augustowa, Rajgrodu i Grajewa mamy miliony ton torfu przemysłowego, o którym dziś zapomniano. Po przetworzeniu torf może być masowo wykorzystywany w ogrodnictwie, warzywnictwie, a także ciepłownictwie (pellets). Należy skorzystać z innowacyjnych i ekologicznych rozwiązań przetwórstwa torfu, co da szansę rozwoju ekonomicznego lokalnym społecznościom z województwa podlaskiego. Obecnie Polska sprowadza torf z zagranicy.

W Smolnikach koło Suwałk na głębokości 800 metrów pod ziemią znajdują się wody termalnomineralne, których właściwości można porównać do solanek w Ciechocinku. Wody takie można wydobywać do celów pitnych oraz mogą być stosowane w leczeniu uzdrowiskowym. Dlatego postulujemy, by w tym urokliwym miejscu na Suwalszczyźnie stworzono całoroczny kompleks uzdrowiskowy.

Suwalszczyzna to region, który posiada także bogate złoża rudy żelaza, tytanu i wanadu olbrzymiej wartości. Opowiadamy się za rozpoczęciem wydobycia naszych złóż – w taki jednak sposób, by przemysł wydobywczy nie zniszczył Suwalskiego Parku Krajobrazowego i jego okolic. Przy okazji eksploatacji rudy wydobywać można także kamień otaczający złoże, którego walory estetyczne i budowlane zapewniają mu wysoką wartość na europejskich rynkach zbytu.

W ten sposób zapewnimy dynamiczny rozwój dla Suwalszczyzny. W przedsiębiorstwach związanych z wydobyciem pracę znajdzie co najmniej kilka tysięcy osób. Kolejne kilka tysięcy miejsc pracy powstanie dzięki rozwojowi niezbędnej infrastruktury drogowej i kolejowej. Wydobycie złóż wymagać będzie ścisłej współpracy ze środowiskiem naukowym i utworzenia uczelni górniczej, a także poszerzenia istniejącej bazy naukowej.

3. Turystyka

Potencjał turystyczny naszego regionu pozostaje w dalszym ciągu niewykorzystany. W ostatnich latach odwiedza nas rocznie niewiele ponad pół miliona turystów, w tym zaledwie ok. 160 000 turystów zagranicznych – to niecały 1% wszystkich cudzoziemców odwiedzających Polskę. Nasz region wraz z sąsiednim województwem warmińsko-mazurskim tworzy Zielone Płuca Polski – unikalny w skali europejskiej region przyrodniczego bogactwa, który może łatwo stać się jednym z najpopularniejszych celów wakacyjnych dla całej Europy.

Dla osiągnięcia tego celu niezbędne jest jednak stworzenie odpowiedniej infrastruktury (transportowej, noclegowej, gastronomicznej) oraz inteligentna, szeroka promocja walorów turystycznych Podlasia – w Polsce i za granicą. Za wykonanie wszystkich tych zadań całkowitą lub częścią odpowiedzialność ponoszą władze samorządowe.

4. Gazyfikacja

Pod koniec drugiej dekady XXI wieku województwo podlaskie pozostaje województwem z najmniejszą dostępnością gazu w gospodarstwach domowych, co jest niestety smutnym świadectwem naszej  sytuacji gospodarczej i społecznej. Samorząd wojewódzki powinien pilnie zająć się zmianą tego stanu rzeczy – podjąć i doprowadzić do skutecznego finału działania na rzecz rozbudowy sieci gazowniczej.
Alternatywnym sposobem zapewnienia dostępu do gazu w odleglejszych gminach może być tworzenie stacji regazyfikacji gazu płynnego, do których gaz można dowozić cysternami, bez podłączania do centralnej sieci gazowniczej. Przyspieszenie gazyfikacji regionu jest niezbędne dla podniesienia poziomu życia w województwie.

5. Rynek pracy i migracje

Jednym z podstawowych zadań władz samorządowych jest zabieganie o rozwój gospodarczy regionu i tworzenie potrzebnych miejsc pracy. Tymczasem w województwie podlaskim stopa bezrobocia nadal utrzymuje się na poziomie wyższym niż w średnia krajowa – a w niektórych powiatach utrzymuje się na bardzo wysokim, kilkunastoprocentowym poziomie.
Według raportu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, podlaskie jest najmniej atrakcyjnym dla inwestorów województwem w Polsce!
Zmiana tego stanu rzeczy w głównej mierze zależy od władz samorządowych – ich aktywności wobec potencjalnych inwestorów, a także działań na rzecz poprawy infrastruktury i otoczenia biznesowego.

Faktem jest oczywiście, że w ostatnich latach bezrobocie w naszym województwie spada (tak jak w całym kraju), ale niestety nie wynika to z mądrej polityki samorządowej ani z rozwoju gospodarczego regionu. Przyczyną pozornej poprawy sytuacji jest to, że bezrobotni (zwłaszcza młodzi) masowo wyjeżdżają na Zachód – jest to fatalne zjawisko, którego negatywne skutki będziemy odczuwać przez dziesiątki lat. Priorytetem naszej polityki samorządowej powinno być stworzenie takich warunków, by zatrzymać tych mieszkańców Podlasia, którzy jeszcze nie wyjechali. Powinniśmy pracować także nad systemem zachęt, który ściągnie z powrotem, którzy już opuścili Polskę – wielu z nich chętnie wróci z zagranicy, jeżeli będą widzieli, że w domu również mają perspektywy życia i zarabiania.

Odpowiedzią na emigrację Polaków nie może być zapełnianie „luki demograficznej” imigrantami zza naszej wschodniej granicy. Prowadzona przez rząd samobójcza polityka otwartych granic powinna spotykać się z oporem również ze strony władz samorządowych.

6. Ochrona granic

Województwo podlaskie jest regionem szczególnie istotnym z perspektywy bezpieczeństwa – nasza długa wschodnia granica jest jednocześnie granicą Polski oraz Unii Europejskiej. Oznacza to, że bezustannie jesteśmy pod silną presją zarówno nielegalnej imigracji, jak i działalności przemytniczej.
Służby mundurowe nie powinny być w takiej sytuacji pozostawione same sobie. Ważnym zadaniem władz samorządowych jest udzielanie naszym pogranicznikom i celnikom wsparcia organizacyjnego, a także zachęcanie mieszkańców województwa do współpracy z nimi – a nawet zachęcanie do podjęcia kariery w szeregach służb mundurowych, do której cały czas brakuje chętnych.

Województwo podlaskie jest także niesłychanie ważne z militarnego punktu widzenia. Bezpieczeństwo całego kraju zależy między innymi od tego, czy nasze wojsko będzie w stanie obronić strategiczny region przesmyku suwalskiego. Władze samorządowe powinny dbać o to, by na wszelkie możliwe sposoby wspierać rząd i siły zbrojne w obronie naszego państwa.