Województwo Świętokrzyskie

1. Kontrola nad imigracją

Polskę w ostatnich latach dotyka niekontrolowana imigracja zarobkowa, w szczególności z Ukrainy. Imigranci nie omijają również województwa świętokrzyskiego – Ukraińcy setkami przyjeżdżają do naszego regionu. Ma to niestety negatywne skutki dla mieszkańców – imigranci zaniżają wynagrodzenia w zakładach produkcyjnych i sklepach, chętnie godzą się na pracę „na czarno” (tym bardziej, że wielu z nich przebywa i pracuje w Polsce nielegalnie), i już dziś widać, że obiecywana nam szybka integracja i asymilacja Ukraińców jest fikcją. Niejednokrotnie słyszy się o tym, że niektórzy pracodawcy preferują Ukraińców i zapewniają im wyższe wynagrodzenia oraz inne przywileje!
Skutkiem nielegalnej pracy imigrantów jest pogorszenie sytuacji pracowników i zmniejszenie wpływów z podatków, ale cierpią również uczciwi przedsiębiorcy – ci, którzy odmawiają nielegalnego zatrudnienia, mają wyższe koszty i są mniej konkurencyjni niż firmy łamiące prawo. Wszystkie te zjawiska sprawiają, że Polacy ze świętokrzyskiego coraz częściej nie mają wyboru i wyjeżdżają a granicę – żeby powstrzymać katastrofę demograficzną, musimy zacząć również kontrolować imigrację.
Za napływ imigrantów odpowiada przede wszystkim administracja rządowa (wojewodowie), jednak władze samorządowe również mogą wiele zrobić na tym polu. Wywarcie odpowiedniej presji na powiatowe urzędy pracy może doprowadzić do tego, że zezwolenia na pracę przestaną być wydawane w sposób zautomatyzowany, a urzędnicy zaczną rzeczywiście kontrolować, czy w danym powiecie potrzebni są dodatkowi pracownicy. Władze samorządowe mogą również zabiegać u odpowiednich organów o zintensyfikowanie kontroli legalności zatrudnienia w urzędach pracy, a także o lepsze kontrolowanie legalności pobytu imigrantów.
Ruch Narodowy postuluje, by władze samorządowe zaczęły dbać o pracę dla Polaków i bezpieczeństwo w województwie świętokrzyskim!

2. Stop korupcji i marnotrawstwu!

Województwo świętokrzyskie nie jest najbogatszym rejonem Polski, ale nie przeszkadza to władzom samorządowym w wydawaniu olbrzymich sum na niepotrzebne projekty i instytucje. Najbardziej spektakularnym przykładem marnotrawstwa był zakup przez władze Kielc  kilkudziesięciu niefunkcjonalnych wiat przystankowych w absurdalnie wysokiej cenie 400 tysięcy złotych za każdą.
Sprawa ta „rozsławiła” Kielce na całą Polskę – w wielu gazetach można było przeczytać artykuły o tytułach takich jak „Przystanek w cenie domu” lub „Kielce budują najdroższe przystanki na świecie”. Afera ta do dzisiaj nie została wyjaśniona ani rozliczona.
Innym przykładem marnotrawstwa jest funkcjonowanie kieleckiej Straży Miejskiej, która nie przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa – ponieważ strażnicy wyspecjalizowali się w prześladowaniu drobnych handlarzy i wystawianiu mieszkańcom mandatów pod byle pretekstem. Jeżeli nie dojdzie do reformy tej instytucji i skierowania strażników miejskich do rzeczywiście istotnych zadań – Straż Miejską należy zlikwidować!
Ruch Narodowy domaga się przeprowadzenia audytu wydatków wszystkich władz samorządowych (wojewódzkich, powiatowych i gminnych) i  zaprzestania wydawania pieniędzy podatników na projekty oraz instytucje, które nie są potrzebne mieszkańcom. W uzasadnionych przypadkach należy także skierować do prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa i postawić przed sądem osoby odpowiedzialne za akty korupcji i marnotrawstwa w naszym województwie.

3. Wsparcie dla rodziny

Krajowy program 500+ był pierwszym krokiem w budowaniu realnej polityki prorodzinnej, jednak za tym powinny pójść działania samorządów zapewniające rodzicom odpowiednie wsparcie organizacyjne. W województwie świętokrzyskim cały czas brakuje publicznych przedszkoli i żłobków -bez dostępności takich instytucji wiele osób nie zdecyduje się na powiększenie rodziny.
Powinniśmy zwiększyć także liczbę dostępnych klubów malucha, dziennych opiekunów i podobnych form wsparcia – tak, by zwiększyć dostępność tych bardziej przyjaznych, „rodzinnych” form opieki. Nie każdy rodzic potrzebuje całodziennej opieki nad swoimi dziećmi, ale dla wielu z nich ogromnym ułatwieniem byłaby możliwość powierzenia dziecka odpowiedzialnemu opiekunowi na przykład na kilka godzin, raz w tygodniu. Władze samorządowe powinny odpowiadać na te potrzeby!

4. Wsparcie dla lokalnego rolnictwa i handlu

Drobni przedsiębiorcy nie mają w naszym województwie łatwego życia. Dla rolników i handlarzy brakuje placów i hal targowych, gdzie mogliby prowadzić swoją działalność. W miejscach, które zwyczajowo do tego służą, często trzeba się liczyć z „nalotem” Straży Miejskiej i koniecznością zapłaty mandatu – w taki sposób władze samorządowe zwalczają drobną przedsiębiorczość i sprzyjają dominacji wielkich marketów oferujących produkty o wątpliwej jakości. Tymczasem mieszkańcy nie mają możliwości kupić zdrowej żywności od rolników, którzy ją produkują kilka kilometrów dalej!
Postulujemy, by we wszystkich świętokrzyskich miastach stworzyć odpowiednio dużo placów i hal targowych, które dla lokalnych wytwórców i handlarzy byłyby dostępne nieodpłatnie lub za symboliczną opłatą. Przyniesie to korzyści naszemu zdrowiu i naszym portfelom, a  jednocześnie wesprze rozwój drobnych firm i rolników – wzbogacając w ten sposób całe województwo.

5. Wsparcie dla początkujących przedsiębiorców

Małe przedsiębiorstwa są podstawą polskiej gospodarki. Niestety w naszym województwie nowo założone firmy mają gorsze warunki do rozwoju niż w wielkich metropoliach – nie tylko dlatego, że świętokrzyskie jest mniejszym rynkiem, ale również dlatego, że nie otrzymują należytego wsparcia organizacyjnego od władz samorządowych.
Jednym z działań, które możemy podjąć relatywnie niskim kosztem, jest stworzenie odpowiedniej przestrzeni biurowej dla małych firm. Postulujemy, by co najmniej w każdym mieście powiatowym utworzyć miejską przestrzeń coworkingową – nieruchomość z odpowiednią infrastrukturą biurową i niezbędnym sprzętem, z które początkujący przedsiębiorcy mogliby korzystać nieodpłatnie lub na preferencyjnych warunkach. Takie miejsce może łatwo stać się ośrodkiem biznesu dla całego miasta, sprzyjać zawiązywaniu kontaktów biznesowych, wymianie wiedzy i doświadczeń – zwłaszcza, jeżeli władze samorządowe włożą trochę wysiłku w jego promocję i stworzenie odpowiedniej oferty szkoleniowej. Można rozważyć także, czy przestrzeni coworkingowej nie połączyć z ogólnodostępną przestrzenią handlową, w której mogłyby się rozwijać nowe sklepy, zapewniając dostęp wszystkich mieszkańców do innowacyjnych towarów i usług.
W dłuższej perspektywie tego typu działania przyniosą korzyści całemu województwu – przyczynią się do przyciągnięcia inwestorów i tworzenia nowych miejsc pracy, a dzięki stworzeniu lepszych perspektyw dla młodzieży będą przeciwdziałać fatalnemu zjawisku emigracji do innych województw i za granicę.

6. Naprawa infrastruktury drogowej

W ostatnich latach wyraźnie widoczna jest niezdolność władz samorządowych do utrzymania odpowiedniego stanu dróg w województwie świętokrzyskim. Drogi powiatowe i miejskie są coraz bardziej zniszczone i zaczynają tworzyć zagrożenie dla poruszających się nimi pojazdów. W niektórych miejscach (m.in. w kieleckiej dzielnicy Słowik) drogi zbudowane z nieodpowiednich materiałów stają się nieprzejezdne w niesprzyjających warunkach atmosferycznych (po opadach deszczu lub śniegu).
Zadbanie o odpowiednią infrastrukturę należy do kluczowych zadań władz samorządowych.
Jeżeli nie będziemy w stanie utrzymać naszych dróg, szybko zacznie się pogarszać sytuacja całego województwa – stracimy zdolność tworzenia zakładów pracy i przyciągania inwestorów (w końcu do każdego zakładu trzeba jakoś dojechać i przywieźć towary), dotychczasowe firmy zaczną się przenosić, a spadające wpływy z podatków pogorszą sytuację we wszystkich sektorach.