Województwo Warmińsko – Mazurskie

Warmia i Mazury są regionami szczególnie ważnymi dla Polski. Ruch Narodowy w pełni zdaje sobie z tego sprawę i na tym opiera program dla samorządów. Nasze województwo jest miejscem, którego głównym zasobem są mieszkańcy i ich potencjał. A jest to potencjał, który Polakom wyrosłym z ziemi warmińsko-mazurskiej pozwala osiągać sukcesy na całym świecie – wszędzie, gdzie tylko się znajdą.
Kluczowym zadaniem, które stawia sobie RN przedstawiając swoje tezy programowe przed zbliżającymi się wyborami samorządowymi, jest stworzenie warunków do rozwijania tego potencjału tu na miejscu, a nie na emigracji.

1. Warmia i Mazury – Tu jest Polska!

Warmia i Mazury są jednym z największych województw przy jednocześnie bardzo niskim zaludnieniu. Niski poziom zaludnienia wynika z wieloletniej polityki tworzenia z naszego województwa skansenu – miejsca bez innych ambicji niż życie z prostych usług i turystyki. Bardzo często wynikało to z myślenia o naszym terenie jako o tylko tymczasowym miejscu zamieszkania. Dodatkowym problemem jest słaba asymilacja mieszkańców pochodzenia ukraińskiego.
Ruch Narodowy, w przeciwieństwie do innych ugrupowań politycznych, nie ma żadnych oporów przed głośnym nazywaniem spraw po imieniu. My jasno mówimy,że tu jest Polska! Świadczy o tym wspaniała historia regionu, który o swoją polskość walczył tak długo. To między innymi dawne Dominium Warmińskie, które dało Polsce licznych prymasów, z Prymasem Józefem Glempem włącznie. To region, którego głównym miastem jest Olsztyn – miasto, którego obrońcą przed Krzyżakami był sam Mikołaj Kopernik.

2. Zwiększenie ilości mieszkańców

Zgodnie z podstawowym założeniem programu Ruchu Narodowego, że głównym dobrem Warmii i Mazur są jego mieszkańcy i ich potencjał, podstawową kwestią jest zwiększenie zaludnienia. Głównym problemem jest zahamowanie emigracji, która przybrała niebezpieczną dla województwa skalę. Ze statystyk wynika, że z części terenów wiejskich wyjechało nawet 30 procent mieszkańców! Tę niepokojącą tendencję może zmienić jedynie polityka wzmacniania możliwości rozwoju przemysłu, wzrostu poziomu życia, edukacji i zdrowia. Samorządy, zaczynając od sejmiku wojewódzkiego, a kończąc na radach gmin mają wiele narzędzi, które muszą być w tym celu wykorzystane. Jednak to na sejmiku wojewódzkim spoczywa obowiązek stworzenia całościowej propozycji działania i przekonanie do wspólnej polityki samorządowców innych szczebli.

3. Warmia i Mazury – nie tylko turystyka!

To nie tylko hasło wyborcze. To diagnoza obecnej sytuacji na Warmii i Mazurach. Nie oznacza to jednak, że Ruch Narodowy chce zniszczyć istniejącą już infrastrukturę turystyczną. Zachowanie atrakcyjności krajobrazowej i turystycznej jest ważnym zadaniem, które może współgrać z postulatem budowy przemysłu z prawdziwego zdarzenia.
Szczególne szanse stwarza rozwój nowych technologii. Są one nieinwazyjne dla środowiska, a przyciągają do ich współtworzenia osoby młode, dynamiczne o dużym potencjale twórczym. Już w tej chwili właśnie na Warmii i Mazurach tworzą się pierwsze firmy posługującą się technologią 3D.
To kierunek działania, który ma ze strony Ruchu Narodowego całkowite wsparcie.
Warmia i Mazury to także miejsce z możliwościami rozwoju przemysłu meblarskiego. Już w tej chwili marki mebli produkowanych w naszym województwie są rozpoznawane i kupowane na całym świecie. Podobnie jest z produkcją jachtów.
Warmia i Mazury mają warunki do aspirowania do miana zagłębia przemysłu mleczarskiego i drobiarskiego. Oba kierunki rozwoju są szczególnie wspierane przez narodowców. Zarówno w wymiarze działania mniejszych gospodarstw rolnych, jak ułatwiania tworzenia dużych ferm, które dają zatrudnienie tysiącom mieszkańców dawnych Państwowych Gospodarstw Rolnych.
Nie zapominamy też o wielowiekowej tradycji rybactwa, której jeziora naszego regionu są naturalnym zapleczem. Chcemy jednak doprowadzić do zracjonalizowania polityki połowów, by chronić nasze zasoby nie tracąc zysków.

4. Praca zamiast dotacji

Mieszkańcy Warmii i Mazur od zawsze wiedzą, że nikt nikomu nie daje nic za darmo. To dlatego Ruch Narodowy w naszym regionie podkreśla, jak ważne jest tworzenie faktycznych warunków rozwoju, a nie jedynie obiecywanie mieszkańcom deszczu unijnych dotacji.
Wychodzimy z założenia, że dotacje unijne należy wykorzystywać głównie na tworzenie nowych miejsc pracy, a nie budowę np. zbędnej infrastruktury, które nie przynoszą dochodu, a jedynie generują stałe koszty. Nasz program zakłada skuteczne działania, a nie politykę przecinania wstęg.
Idzie za tym ostrożne podejście do przyjmowania większej liczby pracowników z zagranicy. Już w tej chwili napływ pracowników tymczasowych zza wschodniej granicy sięga niebezpiecznego poziomu, który zagraża interesom pracowników z kraju. Ruch Narodowy postuluje promowanie takich wykonawców inwestycji finansowanych przez samorządy, którzy gwarantują zatrudnienie mieszkańcom regionu.
W ostatnich latach działania prowadzone w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej pokazały, że województwo jest atrakcyjnym terenem dla inwestorów. Powiększana systematycznie strefa daje zatrudnienie tysiącom pracowników. Korzystając z tego doświadczenia, Ruch Narodowy w swoim programie dla samorządów postuluje tworzenie kolejnych zachęt inwestycyjnych, zwłaszcza dla krajowych pracodawców.

5. Odbudowa infrastruktury transportowej

Rozwój przemysłu i zwiększenie populacji Warmii i Mazur są zadaniami, których nie uda się zrealizować bez stworzenia infrastruktury transportowej. Lata zaniedbań pod tym względem są trudne do zniwelowania. Dlatego trzeba sięgać po sprawdzone i najmniej kosztowne rozwiązania. W oczywisty sposób takim rozwiązaniem jest odbudowa sieci połączeń kolejowych, które od wielu lat są stale i uporczywie likwidowane.
Od lat na Warmii i Mazurach trwa próba stworzenia portu lotniczego z prawdziwego zdarzenia. Jednocześnie podolsztyńskie lotnisko stoi odłogiem i jest jedynie znaczącym obciążeniem budżetowym. Ruch Narodowy proponuje przyjmowanie jedynie racjonalnych rozwiązań. Takich, które mają uzasadnienie ekonomiczne. Dlatego należy podjąć pilne działania naprawcze, tak by zwiększyć liczbę połączeń lotniczych i osiągnąć rentowność tego przedsięwzięcia.
Z oczywistych względów budowa sieci dróg jest najistotniejszym elementem budowy infrastruktury komunikacyjnej. Samorządy powinny ze sobą ściśle współpracować przy realizacji tego zadania i wywierać presję na rząd w celu rozbudowy infrastruktury drogowej, a sejmik wojewódzki powinien
przejąć inicjatywę przy skutecznym wypracowywaniu formuły tej współpracy.

6. Program budowy elektrowni wodnych

Energia odnawialna jest jednym z bogactw Warmii i Mazur. Świadczy o tym teraz zaniedbana, a z powodzeniem funkcjonująca przez dziesięciolecia sieć setek elektrowni wodnych. Ruch Narodowy postuluje ich odbudowę i nieskrępowane sięganie po dobra, które ziemia warmińsko-mazurska dała swoim mieszkańcom.
Pełne wsparcie dla energii odnawialnej nie oznacza jednak zgody na budowę wielkich spalarni śmieci – takich, jaką planuje wybudować aktualny Prezydent Olsztyna.

7. Program wspierania lokalnej edukacji

Edukacja jest kluczem do realizacji każdego z postulatów Ruchu Narodowego dla Warmii i Mazur. To dlatego jednoznaczny sprzeciw budzi zamykanie lokalnych szkół. Tym bardziej, że w mniejszych miejscowościach placówki edukacyjne są najczęściej pierwszym, jeśli nie jedynym źródłem dostępu do kultury, myślenia wspólnotowego, punktem wspierania otrzymanego w domach wychowania patriotycznego.
Ruch Narodowy widzi potrzebę odbudowy sieci szkół zawodowych na Warmii i Mazurach. Jednocześnie nie zgadzamy się na całkowite  marginalizowanie nauczania przedmiotów humanistycznych, które wspiera poczucie związku uczniów z ziemią na której się urodzili, pozwalają wzrastać patriotyzmowi i poczuciu wspólnych obowiązków.
Najważniejszym ośrodkiem edukacyjnym jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Ścisła współpraca samorządu wojewódzkiego z uniwersytetem to możliwość tworzenia sieci stypendiów umożliwiających zatrzymanie na terenie Warmii i Mazur najlepszych specjalistów kształconych w ośrodku akademickim.
Samorząd wojewódzki musi przyjąć rolę donatora takich stypendiów. To ważne narzędzie stymulowania głównych kierunków planowanego rozwoju regionu. Podobnie rolą samorządów jest wspieranie działań kuratorium przez tworzenie projektów podkreślających patriotyczny wymiar edukacji i dumę z miejsca urodzenia. Ruch Narodowy deklaruje wsparcie dla realizacji takich zadań zarówno na poziomie samorządu wojewódzkiego, jak i pozostałych szczebli samorządu lokalnego.

8. Ograniczenie liczby urzędników

W instytucjach finansowanych przez samorząd od dawna jest zatrudnionych zbyt wielu urzędników. To przejaw patologii polegającej na traktowaniu pracy w samorządach jako łupu politycznego. Ruch Narodowy deklaruje zerwanie z tą niechlubną tradycją. Samorząd ma realizować swój program, a stan zatrudnienia ma odzwierciedlać faktyczne potrzeby w tym zakresie. Postulat ten można skutecznie zrealizować bez uszczerbku dla przyjaznego i kompetentnego podejścia do załatwiania spraw mieszkańców.

9. Opieka zdrowotna

Choć w zdecydowanej większości to samorządom podlegają szpitale, to jednak rola samych samorządów ogranicza się do tworzenia polityki kadrowej i wspierania projektów promowania zdrowia. Samorząd dysponuje jednak też innymi narzędziami działania.
Wymieniony wcześniej postulat fundowania stypendiów dla absolwentów Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego powinien służyć związaniu z Warmią i Mazurami najzdolniejszych młodych lekarzy, którzy  zapewnią mieszkańcom regionu opiekę medyczną na najwyższym poziomie. Ważnym elementem polityki prozdrowotnej jest tworzenie infrastruktury sportowej i wspieranie działania lokalnych klubów
sportowych.

10. Promocja województwa

Realizacja postulatów Ruchu Narodowego w samorządach wymaga zmiany strategii promowania regionu. Odejścia od polityki pokazywania jedynie agroturystycznych walorów Warmii i Mazur i akcentowania atrakcyjności dla inwestorów, szczególnie ze względu na zasoby ludzkie i surowcowe, jakimi dysponuje województwo.