Województwo Wielkopolskie

Wielkopolska jako region to symbol pracowitości, zaangażowania, silnego lokalnego patriotyzmu, a przed II Wojną Światową – także województwo z dominującą rolą endecji. To tutaj waleczni Wielkopolanie wyszli naprzeciw zaborcy i przeprowadzili zwycięskie powstanie doprowadzając do przyłączenia Prowincji Poznańskiej do odradzającej się po latach zaborów Polski.
Wielkopolska jest jednym z najszybciej rozwijających się regionów Polski. Jest też drugim województwem pod względem wielkości i liczby ludności – 3,4 mln. Dogodnie położony geograficznie i dobrze skomunikowany region powoduje, że jest to najlepsze miejsce dla wielu bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz dużej liczby małych i średnich przedsiębiorstw. Dodatkowo korzysta z łatwego dostępu do rynków Europy Zachodniej.
Niemniej również tutaj należy troszczyć się o potrzeby mieszkańców i przedsiębiorców, bo mimo dobrych wyników, region ten w rozwoju jest bardzo zróżnicowany. Problemy Wielkopolski są podobne do innych województw. Potrzebujemy wielu zmian – począwszy od racjonalnego i transparentnego gospodarowania funduszami publicznymi, ograniczenia biurokracji, po ochronę dziedzictwa naturalnego i środowiska. Zróżnicowanie w rozwoju powoduje, że niektóre miasta wyludniają się z powodu niskiego przyrostu naturalnego, migracji młodych ludzi i starzeniu się społeczeństwa. Tym samym stolica Wielkopolski staje się zarówno celem zawodowym, jak i miejscem dalszego zamieszkania wielu młodych osób. Poniżej prezentujemy najbardziej dostosowane do potrzeb Wielkopolski koncepcje.

1. Gospodarka. Wsparcie działań w obszarze B+R

Wielkopolska w rozwoju gospodarczym jest jednym z wiodących regionów. Działalność firm orientuje się głównie na eksport, a wiodące sektory to przemysł spożywczy, przemysł drzewny, meble, przemysł samochodowy, farmaceutyczny, urządzeń AGD, urządzeń oświetleniowych.
Wielkopolska ma duży potencjał dla rozwoju poziomu innowacyjności, posiada dużą i dobrze skomunikowaną metropolię oraz zaplecze naukowe, spełnia wszystkie niezbędne elementy do tego, aby rozwijać sektor B+R. W stolicy Wielkopolski znajdują się ośrodki badawcze i centrum szkolnictwa wyższego, które może być motorem innowacji, badań, rozwoju oraz transferu technologii. W tym wymiarze niezbędne jest również wypracowania synergii między przedsiębiorcami a ośrodkami  badawczymi, w tym także zwiększenie nakładów prywatnych na badania i innowacje. Rozwijanie infrastruktury B+R powinno opierać się głównie na wsparciu istniejących ośrodków badawczo – rozwojowych i tworzeniu nowych, także funkcjonujących w obrębie przedsiębiorstw. Wyniki powinny być wdrażane na potrzeby własne, ale również powinny stać się przedmiotem praw własności intelektualnej, dla czerpania zysków z rezultatów z pracy.

2. Wsparcie przedsiębiorczości przedsiębiorstw. Rozwijanie konkurencyjności

Wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw powinno mieć różny charakter, a także być dostosowane do potrzeb lokalnego biznesu. Niewątpliwie powinno polegać na upraszczaniu procedur, rozwijaniu współpracy, w formie np. edukacji zawodowej, dostosowania infrastruktury.
Promowanie przedsiębiorczości powinno odbywać się przy jednoczesnym wspieraniu, ochronie i rozwijaniu przedsiębiorstw. Dla nowych przedsiębiorców najważniejszy jest początkowy etap, czyli wszelka pomoc od strony prawnej, księgowej, doradczej i wsparcia ze strony otoczenia biznesu.
Od strony samorządu terytorialnego to także stworzenie optymalnych warunków dla rozwoju. To, w czym samorząd może i powinien pomóc to zapewnienie odpowiedniej infrastruktury, czyli wykorzystywanie terenów położonych w pobliżu autostrad, dróg szybkiego ruchu, linii kolejowych.
Uporządkowanie i przygotowanie odpowiednich terenów, w tym także przygotowanie zaplecza wodno-kanalizacyjnego, telekomunikacyjnego, energetycznego, gazowego, całe przygotowanie potencjalnego obszaru inwestycyjnego jest niewątpliwie wyjściem do przedsiębiorców. Wielkopolska charakteryzuje się tym, że takich terenów nie wykorzystuje. Zadaniem gmin jest stymulować takie procesy.
Rozwijanie konkurencyjności wielkopolskich przedsiębiorców to praca dla wszystkich uczestników życia gospodarczego. W głównej mierze powinno opierać się na doradztwie i wdrażaniu modeli biznesowych bazujących na rozwijaniu eksportu i działalności zagranicznej. Samorząd może być pomocny w kreowaniu i rozwijaniu wizerunku przedsiębiorcy na wybranych rynkach docelowych – budowaniu marki nie tylko konkretnego przedsiębiorcy, ale również marki Wielkopolski. Samorząd powinien współuczestniczyć w organizowaniu misji gospodarczych i targów, zarówno w kraju, jak i zagranicą.

3. Infrastruktura drogowa i kolejowa

Wielkopolska pod względem infrastruktury jest bardzo zróżnicowana. Niestety na terenie województwa znajdują się obszary o słabej dostępności do ośrodka wojewódzkiego. Dotyczy to zarówno infrastruktury kolejowej, jak i drogowej. Większość luk infrastruktury drogowej dotyczy obszaru kompetencji powiatów i gmin. W rozwijanie infrastruktury i dobrego skoordynowania między różnymi ośrodkami zaangażować należy kilka jednostek samorządu terytorialnego. Optymalizacja ta powinna wspierać dojazdy do pracy, szkoły z wykorzystaniem transportu publicznego i również wobec tych potrzeb powinny ustosunkować się jednostki samorządu terytorialnego. Warto zauważyć, że przez Wielkopolskę przebiega autostrada A2, najdroższa droga w Europie. Niestety, opłaty są horrendalne i mimo dobrego, łatwego i szybkiego skomunikowania z Poznaniem jest bardzo droga dla przeciętnego mieszkańca i przedsiębiorcy. Samorząd nie ma narzędzi, aby wpłynąć na cenę, ale powinien lobbować za obniżeniem opłat oraz naciskać na rząd celem renegocjacji zasad podnoszenia opłat za użytkowanie drogi.

4. Gospodarka odpadami

Zadaniem jednostek samorządu powinno być efektywne i odpowiedzialne zarządzanie odpadami. Zadaniem dla wielu miast i wsi powinna być modernizacja oczyszczalni ścieków, w tym także wsparcie finansowe dla przydomowych oczyszczalni ścieków. Budowa kanalizacji na obszarach, gdzie brakuje takiego zaplecza. Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój gospodarki wodnej powinny być zadaniem realizowanym przez każdą gminę.
Kolejnym ważnym elementem jest promocja proekologicznej wiedzy dotyczącej m.in. segregowania odpadów i recyklingu. Na terenie każdego powiatu i we współpracy z samorządem powinny funkcjonować zarówno publiczne jak i prywatne podmioty podejmujące taką działalność. Ważną w całym procesie jest również świadomość społeczna. Dobrym sposobem realnej segregacji odpadów jest publiczny skup różnych nadających się do dalszego użycia śmieci.

5. Deglomeracja i demografia

W województwie wielkopolskim ludność nie jest równomiernie rozmieszczona. Największa część ludności zamieszkuje w Poznaniu i okolicach. Niestety dysproporcje między różnymi miastami są bardzo widoczne, głównie z powodu wyludniania się poszczególnych regionów i niskiej dzietności.
Zadaniem zarówno gmin, jak i powiatów jest stworzenie takich warunków, aby ograniczyć odpływ ludności. Narzędzia są uzależnione od specyfiki gminy i regionu. Dobrym sposobem okazuje się zoptymalizowanie dojazdów do różnych większych ośrodków i miejsc pracy. Rozwiązaniem są odpowiednie warunki prorodzinne i edukacja (przedszkolna i szkolna) oraz dopłaty samorządu do przedszkoli przy zakładach pracy. Również Wielkopolska boryka się z problemem wyludniających i zwijających się miast. Są to procesy trudne do zatrzymania, niemniej odpowiedzialna polityka samorządowa powinna uwzględniać takie problemy i szukać optymalnych rozwiązań dla wszystkich podmiotów.

6. Rynek pracy

Bezrobocie w Wielkopolsce jest bardzo zróżnicowane. Głównym problemem aktualnie jest niedostosowanie potrzeb rynku do pracowników. Miejsca pracy istnieją, ale potencjalni pracownicy zamieszkują inny obszar województwa. Skoordynowanie potrzeb rynku pracy, zapewnienie dobrego transportu publicznego, edukacja zawodowa, ustawiczne kształcenie to elementy, które powinny prowadzić do rozwiązania problemów. Niemniej w jak największym stopniu należy ograniczyć nielegalne zatrudnianie obcokrajowców i tym samym psucie rynku pracy poprzez zaniżanie stawek legalnie pracującym Polakom. Zadaniem każdego samorządu powinno być dążenie w pierwszej kolejności do zapewnienia zatrudnienia obywateli polskich, repatriantów i Polaków gotowych powrócić z emigracji na Zachód.

7. Edukacja

Wiodącym problemem w zakresie edukacji jest zwiększenie dostępu do przedszkoli, zwłaszcza na terenach, gdzie wcześniej nie podejmowano działań w tym kierunku. Ważnym problemem jest poprawa jakości kształcenia, niestety i w tym aspekcie zachodzą duże rozbieżności w wynikach. Dobra edukacja w szkołach to także lepsza przyszłość dla gminy i całego województwa.
Rozwijanie kształcenia zawodowego dostosowanego do rynku pracy może być oparte na współpracy publiczno-prywatnej. Bardzo istotne jest  podnoszenie kwalifikacji pracowników w sektorach ważnych ze względu potrzeby lokalnego rynku pracy. We wszystkich aspektach edukacji potrzeba dużej elastyczności samorządu i dostosowania do zachodzących zmian. Po sfinansowaniu odpowiedniej edukacji, odbywający szkolenie powinien w formie umowy zobowiązać się do pracowania w określonym czasie na terenie gminy – jest to warunek sine qua non dla tego rodzaju inicjatyw, aby inwestycje w mieszkańców przyniosły również korzyści dla budżetów gmin.

8. Zachowanie dziedzictwa naturalnego i kulturowego. Rozwój lokalnej turystyki

Zachowanie i ochrona naturalnego i kulturowego dziedzictwa to także duże zadanie dla Wielkopolski.
Kilka grup etnograficznych zamieszkuje ten region, duża część z nich została już zapomniana, ale istniejące należy wspierać i zachowywać. Niezbędne w tym obszarze są inwestycje, zwłaszcza dążące do zachowania aktualnego stanu dziedzictwa kulturowego w stanie niepogorszonym. Konieczna jest ponadto ochrona zabytków, ich konserwacja, renowacja, restauracja oraz adaptacja na cele kulturalne obiektów. Ochrona i zabezpieczenie to bardzo ważny cel dla zachowania całokształtu kulturalnego i historycznego regionu. Promowanie i zachowanie obszarów oraz obiektów ważnych ze względów kulturowych i turystycznych to zadania dla samorządów. Jeśli samorząd nie dysponuje stosownym budżetem powinien skorzystać z formy publiczno-prywatnej inwestycji. Zadaniem samorządu powinno być wspieranie inicjatyw kulturalnych tożsamych z historią i tradycją regionu – zwłaszcza na najniższym stopniu, czyli poprzez wspieranie Domów Kultury, rozwijanie kół zainteresowań i podtrzymywanie tradycji charakterystycznych dla różnych regionów Wielkopolski.

9. Sprzeciw wobec promocji działań środowisk LGBT

Stolica Wielkopolski znana jest z promowania lewicowo-liberalnych treści również w sferze obyczajowości.
To tutaj odbywają się “parady równości”, a władze miasta chcą „ozdabiać” komunikację publiczną tęczowymi flagami. Ruch Narodowy odrzuca wszelką promocję ruchów LGBT, zwłaszcza finansowaną z pieniędzy podatników.
Finansowanie działań mających za cel walkę o równouprawnienie osób LGBT odbywa się kosztem najbardziej potrzebujących, czyli osób niepełnosprawnych, seniorów, dzieci z gorzej sytuowanych rodzin. Zadaniem samorządu w pierwszej kolejności powinna być pomoc tym grupom społecznym.